Zápis a školné

Pokud budete chtít, rádi Vás po předcchozí domluvě školkou provedeme. Nepořádáme dny otevřených dveří, představíme Vám naši školku individuálně. Můžete se ptát na vše, co Vás bude zajímat.

Rádi Vás u nás přivítáme :)

Zápis do mateřské školy

Do MŠ jsou zpravidla přijímány děti od 3 – 6 let věku a děti s odkladem školní docházky na základě vyřízení písemné žádosti rodičů.

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Po dohodě se zřizovatelem zveřejní škola včas termíny a místo konání zápisů na webových stránkách MŠ www.msveletiny.cz a na dveřích budovy školy. Před zápisem stanoví ředitelka školy kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování.

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte tiskopisy, které lze vytisknout na webových stránkách MŠ nebo vyzvednout osobně v ředitelně MŠ.

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy:

  • věk dítěte
  • absolvování povinných pravidelných očkování
  • zvládnutí sebeobsluhy (předpokládá se dopomoc pedagogů)

Cena a úhrada školného

Uhradit úplatu za předškolní vzdělávání za daný měsíc vždy nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce, aby platba byla nejpozději 15. den v daném měsíci na BÚ školy a vždy uvést variabilní symbol dítěte. Variabilní symbol má každé díte unikátní a bude mu přidělen při zápisu.

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2023/2024 je pro dané období stanovena na 300,- Kč měsíčně.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Bankovní účet MŠ: 86-3949900287/0100