O školce

Jan Amos Komenský kdysi řekl

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý život.“ to je naše motto :)

Mateřská škola je vedle rodiny druhým místem, kde děti předškolního věku tráví nejvíce času. Proto je důležité, aby byl život v mateřské škole co nejvíce podobný tomu rodinnému.

Naše školka

Mateřská škola Veletiny se nachází v těsném sousedství obecního úřadu a je příspěvkovou organizací zřízenou obcí Veletiny. Nachází se v samostatné budově v prvním patře, v přízemí je situována kuchyň, sklad potravin a školní jídelna, která je součástí mateřské školy. Prostory mateřské školy byly zrekonstruovány a naplněny novým, podnětným vybavením. V horním patře budovy se nachází šatna, herna, ložnice, sociální zařízení a ředitelna. Součástí školy je zahrada s průlezkami, pískovištěm, altánem a herními prvky pro rozvoj pohybových dovedností.

Kdo se stará o děti

Mgr. Jitka Orlovská
ředitelka

Mgr. Jitka Kupcová
učitelka

Sára Regináčová
školní asistentka

Radka Děckuláčková
kuchařka, školnice a uklízečka

Údaje o školce

Název školy: Mateřská škola Veletiny, okres Uherské Hradiště
Adresa sídla školy: Veletiny 108, 687 33 Veletiny
Ředitelka: Mgr. Jitka Orlovská
Telefon: +420 572 671 114
Mobil: +420 725 990 069
e-mail: msveletiny@zkedu.cz
Telefon školní jídelna: +420 737 296 161
 

Právní forma: příspěvková organizace
Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem
Celková kapacita MŠ: 24 dětí
Celkem tříd: 1
Zřizovatel: obec Veletiny 218, 687 33 Veletiny
 

Na čem nám záleží

Hlavním cílem je naučit děti sebeobsluze a postupně je zapojit do všech činností, které vyplývají ze Školního vzdělávacího programu. Důležité je vytvořit podmínky pro spokojené a radostné dítě, pomáhat nejmladším dětem při adaptaci na nové prostředí, naučit dítě komunikovat v tomto prostředí a připravit předškolní děti na vstup do základní školy.

Vzdělání je základ

Škola hrou...zaměřujeme se na výchovně vzdělávací práci, na lidové zvyky a tradice, jsme školkou blízkou lidové tradici, přírodě a směřujeme ke zdravému životnímu stylu.

  • upevňujeme sebevědomí a sebejistotu dítěte, schopnost vyjádření vlastního úsudku, seberealizace dětské osobnosti
  • nově příchozím dětem poskytujeme dostatečný čas k postupné adaptaci na nové prostředí
  • máme podmínky pro práci s dětmi se zvláštními vzdělávacími potřebami a dětmi mimořádně nadanými (zajišťujeme spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou, s dětským psychologem, pediatrem...)
  • tvoříme centra aktivit ve třídě tak, aby si děti mohly samy určit, čemu se chtějí v daný moment věnovat (uplatňujeme prvky montessori pedagogiky)
  • částečně se odvracíme od světa techniky a snažíme dětem ukázat cestu k poslechu pohádky, nechat dítě, aby si samo získalo nové poznatky prostřednictvím smyslů (zraku, sluchu, čichu, chuti, hmatu), nabízíme dítěti možnost všechno si prakticky zkusit, vytvořit si samo svůj výrobek
  • zaměřujeme se na logopedickou prevenci, snažíme se rozvíjet komunikační dovednosti, neboť v současné době je stále více dětí, které mají špatnou výslovnost, malou slovní zásobu, nedostačující komunikační schopnosti (s lepšími komunikačními dovednostmi jde ruku v ruce i úbytek agresivity mezi dětmi a umění spolupracovat)
  • podporujeme pohybové aktivity, pobyt venku, v přírodě, učíme děti žít v souladu s přírodou a chránit ji

Nejen děti, ale i jejich rodiče

Jedním z našich cílů je také zapojit rodiče do společných akcí a propojit je tak s ostaními rodiči. Také spolupracujeme s rodiči na zdokonalování naší školky. Máme vyzkoušeno, že přátelské prostředí ve školce a mezi rodiči je pro děti velmi důležité.

  • pravidelně aktualizujeme webové stránky a s rodiči mimo jiné komunikujeme i prostřednictvím mailu
  • pořádáme besídky, společné akce s rodiči a veřejností (drakiáda, dýňové slavnosti, lampionový průvod, čtení maminek, tatínků, babiček, dědečků pro děti, rozsvícení vánočního stromu, roznášení vánočních přání po vesnici
  • spolupracujeme s okolními MŠ a ZŠ a se zřizovatelem, obcí Veletiny

Projekty, kterých se účastníme

Čerpáme dotaze z Evropské Unie v programu pro Výzkum, vývoj a vzdělávání

Účastníme se projektu SE SOKOLEM DO ŽIVOTA, který spolupořádá Česká obec Sokolská

Národní plán obnovy